Mũ bảo hiểm có mấy loại?

Mũ bảo hiểm có 5 loại, đó là mũ bảo hiểm nửa đầu, mũ bảo hiểm ¾, mũ bảo hiểm fullface trùm kín đầu, mũ bảo hiểm cào cào (off-road), mũ bảo hiểm lật hàm.